Tekne logo
 
---------

Fonde og legater

Kunstrådet – Musikudvalget
Udvalget støtter følgende områder:
• Professionelle orkestre, kor og ensemblers virksomhed
• Koncertvirksomhed, herunder musikforeninger, festivaler og musikdramatik
• Musikundervisning og MGK
• Musikskoler - refusion af lærerløn
• Efteruddannelse af professionelle musikere mv.
• Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed
• Regionale spillesteder
• Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
• National transportstøtte for orkestre/ensembler
• International musikudveksling
• Amatørkor og ensembler samt deres organisationer
• Skolekoncerter
• Tværkunstneriske projekter
• Støtte til pladeproduktion

Der er forskellige ansøgningsfrister. For de fleste puljers vedkommende er fristen dog 15. august. Ansøgninger der indsendes efter udløbet af denne frist vil tidligst blive behandlet i begyndelsen af det efterfølgende år og vil kun blive imødekommet i helt særlige tilfælde. Der kan løbende søges tilskud til transportstøtte og international musikudveksling.

Se www.kunststyrelsen.dk for yderligere information.

Kunstrådet
Musikudvalget
Kongens Nytorv 3
1050 København K
Telefon: 33 74 45 00 - fax: 33 74 49 07
E-mail: musik(at)kunststyrelsen.dk - url: www.kunststyrelsen.dk

++++++++++

Københavns Kulturfond

Fonden yder støtte til:
• Scenekunst (teater-, danse- og performanceforestillinger). Fonden støtter ikke genopførelser.
•Tonekunst (koncerter og musikarrangementer).
• Kunstneriske arrangementer i udlandet. I praksis giver Kulturfonden kun få tilskud til formålet. Det er en betingelse at de  medvirkende fremstår som kulturelle "ambassadører" for Københavns kulturliv.
• Andre kulturelle formål. Fonden støtter eksempelvis festivaler, lokale kulturaktiviteter samt - i særlige tilfælde produktion af  film eller bøger, som er af særlig interesse for Københavns Kommune.

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 2 måneder før arrangementet - inden den. 1. i hver måned. Se website for yderligere information.

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kunst & Kultur
Flæsketorvet 68, 1., Postboks 217
1501 København V

Telefon: 33 66 38 23 (Maria Ørsted), 33 66 38 24 (Mette Josephsen), 33 66 38 32 (Marianne Carstensen) - fax: 33 66 38 00.
Web: www.kbhbase.kk.dk/kbhbase/service.nsf/url/kulturogfritid

++++++++++

Nordisk Kulturfond

Fonden er et nordisk samarbejdsorgan, som støtter kultursamarbejde mellen de nordiske lande. Fonden deler årligt omkring 25 millioner kr. ud til kulturprojekter i Norden eller nordiske projekter udenfor Norden.

De projekter som fonden støtter, omfatter hele kulturlivet fra kunst, teater, musik og dans til litteratur og media. Se website for yderligere information.

Store Strandstræde 18
1255 København K
Telefon: 33 96 02 00 - fax: 33 32 56 36
E-mail: kulturfonden(at)norden.org
Web:  www.nordiskkulturfond.org

++++++++++

Nordjyllands Amts Kulturpulje

Yder støtte til koncertvirksomhed, festivaler, konsulentbistand og uddannelsesformål. Uddeles 4 gange årligt.

Yderligere information:
Inger Merete Sørensen
Tlf.: 96 35 12 62
E-mail: inges(at)nja.dk
Web: www.nja.dk

++++++++++

NordScen - Nordisk Center for Scenekunst
NordScen yder støtte til et bredt spekter af projekter.
Som eksempler kan nævnes: Støtte til idéudvikling og fundraising, støtte til formidling af allerede producerede forestillinger (f.eks. gæstespil eller turnéer), til forskning eller kunstnerisk udviklingsarbejde, rejsestøtte i forbindelse med kunstnerisk samarbejde over landegrænserne, støtte til afholdelse af festivaler, seminarer, workshops eller lignende, støtte til oprettelse af netværk, støtte til promovering eller anden spredning af kendskab til nordisk scenekunst etc.

Ansøgningsskema skal anvendes.
Ansøgningsfrist: Løbende. 

Se www.nordscen.org for yderligere information.

Vesterbrogade 26, 3.
1620 København V
Telefon: 33 22 45 55 - fax: 33 24 01 57
E-mail: post(at)nordscen.dk
Web: www.nordscen.org

++++++++++

Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond
Fondens formål er at støtte humanitære og kulturelle formål i eller udenfor Danmark.
Kun ansøgninger, der imødekommes, vil modtage skriftlig meddelelse herom.
Ansøgningsfrist: 1. september. Se website for yderligere information.

Fuldmægtig Bobo Charlotte Krabbe
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 København K
Telefon: 33 40 10 10
Web: www.kongehuset.dk

++++++++++

ROSA – Dansk Rock Samråd
Støtte til kunstnernes egne udgivelser.
Turné og præsentationskoncerter udenfor Danmark. Efteruddannelsesforløb for musikere.
Yderligere info: www.rosa.org

++++++++++

San Cataldo
Stipendier: Til ophold på klostret San Cataldo uddeles der hvert år stipendielodder. Et stipendium består i et frit ophold med fuld forplejning og kan søges af danske komponister, musikere, videnskabsmænd, arkitekter, billedkunstnere, forfattere m.v. Kunstnere kan tillige særskilt søge om en portion af Arne Meyers Legat på 3000 kr. som tilskud til rejseudgifter.

Stipendier uddeles p.t. med henblik på ophold fra 1.-28. i hver af månederne april-november samt for perioden 1.-14. december. Ansøgningsfrist: 1. april. 1. december.

Se website for yderligere information.

c/o Det Retsvidenskabelige Institut A
Bestyrelsen for Institutionen San Cataldo
Att. Hanne Krogh, Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 35 32 31 21 - fax: 33 32 32 06
E-mail: hanne.krogh(at)jur.ku.dk
Web: www.sancataldo.dk

++++++++++

Simon Spies Fonden
Fonden yder støtte til almennyttige eller almenvelgørende formål samt til almen fremme af erhvervslivet.

Fonden yder støtte til personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Fonden kan ikke søges af privatpersoner eller af mindre foreninger, sammenslutninger o.lign.. Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. november.

Att. Annette Weinold
Sankt Gertruds Stræde 10
1129 København K
Telefon: 70 27 10 80 - fax: 70 27 10 80
E-mail: spiesfonden(at)mail.tele.dk

++++++++++

Sleipnir
Sleipnir er en rejsestipendieordning for unge nordiske professionelle nordiske kunstnere under 36 år. Ordningen omfatter alle kunstarter fra billedkunst, teater og litteratur til dans, film, multimedia og musik. Der gives kun støtte til enkeltpersoner. Ansøgningsskema skal anvendes. Se website for yderligere information.

SLEIPNIR Travel Grants
c/o NIFCA
Suomenlinna B 28
FIN-00190 Helsingfors
Finland
Telefon: +358-9 686 43 106 - fax: +358-9 668 594
E-mail: sleipnir(at)nifca.org
Web: www.nifca.org

++++++++++

Sonning-Fonden
Fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner eller lign. i Danmark. I særlige tilfælde ydes også støtte til enkeltpersoner. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser.

Ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsfrist: 8. april.

c/o Dan-Ejendomme A/S
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Telefon: 39 46 61 04 - fax: 39 46 60 01
E-mail: nsk(at)dan-ejendomme.dk
Web: www.ku.dk/sonning-fonden

++++++++++

Statens Kunstfond
Fondens har til formål at fremme dansk skabende kunst. Fonden kan yde støtte til alle former for kunstnerisk skabende virksomhed.

Fondens midler anvendes til bl.a. treårige stipendier, arbejds- og rejselegater og bestillingshonorarer til kunstnere, til indkøb af kunstværker og til udførelse af kunstværker i det offentlige rum (billedkunstneriske udsmykningsopgaver). Fonden kan også præmiere kunstneriske værker.

Det er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent, der er det afgørende kriterium for tildeling af støtte fra Kunstfonden.

Se website for yderligere information.

Kongens Nytorv 3
1050 København K 
Telefon: 33 74 45 00 - fax: 33 74 45 45
E-mail: skf(at)statenskunstfond.dk
Web: www.kunststyrelsen.dk

++++++++++

Theodor Alfred Chr. von Irgens-Bergh Kunstnerlegat
Yder støtte til kunstnere, indenfor musik- og malerkunstens område. Herunder til uddannelse og rejser, navnlig studierejser til Tyskland og Østrig. Legatet yder understøttelse til ældre trængende kunstnere. Ansøgningsfrist: 1. marts.

Advokatfirmaet Jonas Bruun
Att. Advokat Christine Jansby
Bredgade 38
1260 København K
Telefon: 33 47 88 00
Fax: 33 47 88 88

++++++++++

TOYOTA-FONDEN
Fondens formål er:

• At kunne støtte medarbejdere, der er eller har været ansat i eller tilknyttet Toyota Danmark A/S i fondens ejerperiode heraf, eller sådannes pårørende og efterladte.
• At kunne støtte og/eller virke for at virksomheder, i hvilke fonden har interesse, drives efter sunde forrretningsprincipper.
• At yde støtte til samfundsmæssige og velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere af enhver art samt støtte til apparatur til lægevidenskabelig forskning, avanceret diagnostik og patientbehandling.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Dynamovej 10
2730 Herlev                
Telefon: 44 50 13 00
Fax: 44 91 55 65

++++++++++

TOYOTA FONDENS Rejselegat
Giver støtte til kunstnere og formidlere, der indenfor de seneste 3 år har forladt enten en kunstfaglig institution eller universitetet og som ønsker at videreuddanne sig eller søge inspiration.

Toyota-fonden,
Dynamovej 10,
2730 Herlev,
tlf.: 44 50 13 00

++++++++++

Tuborg Musikhjælp
Formålet med Tuborg Musikhjælp er at støtte vækstlaget i den rytmiske musik i Danmark.
Tuborg Musikhjælp yder støtte til instrumenter, udstyr & software.
For at komme i betragtning skal du opfylde følgende kriterier:

• Du skal være fyldt 18 år.
• Du skal være en del af vækstlaget i det rytmiske musikliv i Danmark
• Ansøger må i ansøgningsåret ikke være modtager af nogen former for kommerciel eller offentlig støtte.

Ansøgningsskema findes på websitet. Ansøgningsfrist: Der kan først søges fra den 1. marts til den 30. april. Se website for yderligere information.

Vester Fælledvej 100
1799 København V
Telefon: 33 27 33 27 – fax: 33 27 47 40
Web: www.tuborg.dk/kampagner/musikhjaelp/content/musichelp.html

++++++++++

Tuborgfondet
Fondet yder støtte til samfundsgavnlige formål. Alle grene af samfundet nyder godt af fondet, som har ydet støtte til: Erhvervslivet, kunsten, kulturen, sporten og uddannelse m.m.

Fondet støtter ikke enkeltpersoner, hverken til uddannelse eller til initiativer, som enkelte personer ønsker at gennemføre. Ansøgningsfrist: Løbende. Se website for yderligere information. 

Att. Finn Terkelsen
Gamle Carlsberg Vej 10
2500 Valby
Telefon: 33 27 29 00
Web: www.tuborgfondet.dk/index.php?id=1

++++++++++

Tuborgs Grønne Fond
Fondet støtter aktiviteter, som gør Danmark lidt gladere gennem originale idéer, der opfylder et håb eller ønske, som ellers ikke ville blive opfyldt. Etableres for et år af gangen. Kan søges hvert andet år. Næste uddeling i år 2008. Ansøgningsskema skal anvendes og kan findes på websitet fra 2008. Se website for yderligere information.

Att. Finn Terkelsen
Gamle Carlsberg Vej 10
2500  Valby 
Telefon: 33 27 29 00
Web: www.tuborgfondet.dk/index.php?id=11

++++++++++

Weyse Fonden
Fonden støtter opførelser, nodeudgivelser og musikalske værkfortegnelser, der fremmer kendskabet til den danske guldaldermusik. Fonden støtter desuden projekter vedrørende bredere områder af dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. I første række bl.a. til projekter vedrørende dansk musikdramatik som f.eks. syngespil, vaudeviller samt anden scene- og vokalmusik. Ansøgningsfrist: 1. oktober.

c/o Moltke-Leth Advokater
Att. Carl-Johan Howitz
Amaliegade 12,
1256 København K
Telefon: 33 11 65 11
E-mail: cjh(at)moltke-leth.dk
Web: www.moltke-leth.dk

++++++++++

Wilhelm Hansen Fonden
Wilhelm Hansen Fonden yder støtte til musik, dans og teater - fortrinsvis dansk. Der ydes IKKE støtte til udgivelse af bøger, noder og CD'er samt til amatørforeninger/kor m.v. Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse, budget, C.V. samt påføres CVR/SE-nr. Ansøgningsfrist: 31. august. Fonden uddeler sine midler i oktober måned efter annoncering i dagspressen primo august.

Wilhelm Hansen Fonden
Gothersgade 11, 3.
1123 København K
Tlf.: 51356009
Fax: 33910299
www.wilhelmhansenfonden.d
kontakt(at)wilhelmhansenfonden.dk

 

 

print
-------
TEKNE
||Alexandra Instituttet A/S||Åbogade 34||8200 Århus N||tlf. 89425757||e-mail: info@teknenet.dk